Felhasználási feltételek

Jelen Felhasználási Feltételek határozza meg az ErotikPláza.hu (a továbbiakban a Szolgáltató) által a természetes személy felhasználók (a továbbiakban a Felhasználó) részére az amator.ErotikPláza.hu honlapon (a továbbiakban az Oldal) nyújtott szolgáltatások (a továbbiakban a Szolgáltatások) igénybevételének feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Felhasználó (a továbbiakban együtt a Szerzõdõ Felek) között keletkezõ jogokat és kötelezettségeket.

Jelen Felhasználási Feltételek rendelkezései minden esetben irányadók a Szolgáltatás igénybevételére, a Szolgáltató és a Felhasználó közötti jogviszonyra.

Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót, és Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a jelen Felhasználási Feltételeket jogosult egyoldalúan módosítani. Az Felhasználási Feltételek módosítása esetén a Szolgáltató a Felhasználót a változások Oldalon történõ közzététele útján értesíti, a módosítás hatálybalépését megelõzõen.

I. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

III. BEJELENTKEZÉS ÉS REGISZTRÁCIÓ

IV. A SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA

V. AZ FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK HATÁLYA

VI. A JOGVISZONY MEGSZÛNÉSE

VII. A SZOLGÁLTATÁS DÍJA

VIII. SZAVATOSSÁG, FELELÕSSÉG, KORLÁTOZÁS

IX. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT (SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE)

X. AUDIOVIZUÁLIS TARTALMAK FELTÖLTÉSE A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL

XI. VIS MAIOR

Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk vagy sztrájknak nem minõsülõ megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó, baleset, tûz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan elõre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Felhasználó, illetõleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerzõdéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelõsséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében elõállt.